KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2007/Cilt 8,Sayı-2

SOSYAL BİLGİLER, SINIF VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ‘COĞRAFYA’ KAVRAMINA YÖNELİK METAFOR DURUMLARI
Çağrı ÖZTÜRK 

Bu çalışmanın amacı “coğrafya” kavramına yönelik ilköğretim okullarında coğrafya konularına yönelik öğretimde bulunacak Sosyal Bilgiler, Sınıf ve Fen Bilgisi öğretmeni adaylarının sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkartmaktır. Çalışmaya 2006 - 2007 eğitim ve öğretim yılı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı?ndan 69 kız ve 62 erkek, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı?ndan 53 kız ve 62 erkek ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı?ndan 54 kız ve 57 erkek olmak üzere toplam 357 son sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın verileri öğrencilerin “Coğrafya …………..gibidir, çünkü………..” cümlesini tamamlattırılarak elde edilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda araştırmaya katılan öğretmen adaylarının % 33?ü “coğrafya”yı “yaşam kaynağı – yaşamın kendisi olarak” , % 23.2? si “yaşam alanı olarak”, % 8.1?i “yol buldurucu- yönlendirici olarak” ve % 7.5?i “farklı branşları barındırıcı olarak” algıladığı görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %56?sı coğrafyayı yaşamın kendisi ile ilişkilendirmektedir.Coğrafya,  aday öğretmenler,  metafor,  “coğrafya” kavramına yönelik metaforlar 
  
Makale Gönder