KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

WEBQUEST DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISI VE HATIRDA TUTMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Buket BALLIEL ÜNAL,  Nevin KOZCU ÇAKIR,  Mustafa SARIKAYA 

Dünyadaki hızlı ve sürekli olan bilgi ve teknoloji gelişimi insanlığın bilgi ve becerilerinin değişmesine sebep olmuştur. Bu değişimin önemli faktörlerinden biride bilişim teknolojilerindeki ve internetteki gelişimdir. Böylelikle bireylerin bilgi ve becerileri kazanmada zaman ve mekan kısıtlaması olmadan bireylere bilgiye ulaşabilmesine olanak sağladığından dolayı internet ve bilgisayar eğitim ve öğretim ortamlarına girmiştir. Buradan hareketle çalışmada; öğrencilerin bir konu hakkında internet ortamındaki kaynaklar aracılıyla sorgulama ve araştırma yapmasına imkan veren e- içerik olan webquestler ile işbirlikli öğrenme yaklaşımının kullanılması amaçlanmıştır. Konu olarak 7. Sınıfta var olan “Kuvvet ve Hareket” konusu seçilmiştir. Öğrencilerin konuyu anlamada ve eksik kaldıkları kısımları tartışmada arkadaşlarıyla yaptığı işbirliği ile eğitim ve öğretim faaliyetleri desteklenmiştir. Çalışma ön-son test kontrol gruplu yarı deneysel desende tasarlanmıştır. Araştırma Muğla İli’de bulunan bir ortaokuldaki iki sınıftaki toplam 68 öğrenci ile  gerçekleştirilmiştir.  Elde edilen verilerin analizleri öğrencilerin genel başarısı ve kalıcılığı, Blomm Taksonomisine göre bilgi, kavrama ve uygulama düzeyinde başarısı ve kalıcılıkları üzerine uygulanan yöntemin etkisinin ne olduğunu belirlemek amacıyla bağımsız gruplar t-testi ile yapılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde;  webquest destekli işbirlikli öğrenme yaklaşımı öğrencilerin genel başarısı ve Bloom Taksonomisine göre bilgi,  kavrama ve uygulama düzeylerinde etkili olduğu tespit edilirken;  bilgilerinin kalıcılığı açısından genel kalıcılıkta, uygulama ve kavrama düzeylerinde anlamlı bir farklılığa yol açtığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Webquest,  İşbirlikli öğrenme,  Kuvvet ve hareket,  Bloom taksonomisi 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.013

  
Makale Gönder