KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL BAŞARILARININ FARKLI ÖĞRETİM KADEMELERİNE GÖRE GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)
Menderes ÜNAL 

Bu çalışmada ilk, orta ve yükseköğretimde okutulan yabancı dil derslerinde öğrencilerin akademik başarıları ile eğitim kademesi arasında anlamlı ilişkinin olup olmadığı ve gelişim durumu araştırılmıştır. Her kademedeki öğrencilere standart bir test uygulanmış ve öğrencilerin puanları ile eğitim kademesi, okul türü ve cinsiyet arasında fark olup olmadığı incelenmiştir. Söz konusu araştırmada betimsel (survey) yöntem kullanılmış ve Kırşehir ilindeki ilk, orta ve yükseköğretim kurumları sınırlandırılmış evren olarak seçilmiştir. 2015-2016 bahar döneminde, her bir öğretim kademesinden seçkisiz olarak belirlenen 334 öğrenci, çalışmanın örneklemine alınmıştır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen, “Yabancı Dil Akademik Başarı (YADAB) Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçekte ortaokul 2. Sınıf programı içeriğinden oluşturulan Elementary (Temel) seviyede 30 çoktan seçmeli vardır Bu ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,84 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin YADAB puanları ile cinsiyetleri arasında kız öğrenciler lehine anlamlı fark vardır. Öğrencilerin akademik başarıları, hazırlık/ağırlıklı yabancı dil okuma durumuna göre incelendiğinde, hazırlık okuyan öğrenciler lehine anlamlı fark tespit edilmiş ancak hazırlık okuyanlar ayıklandığında, eğitim kademesine göre öğrencilerin yabancı dil akademik başarılarında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Diğer bir anlatımla, hazırlık okumayan öğrencilerin yabancı dil başarıları eğitim kademlerine göre gelişim göstermemektedir.Eğitim kademesi,  akademik başarı,  yabancı dil 
  
Makale Gönder