KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

&CCEDİL;OCUKLARIN &CCEDİL;OCUK HAKLARINA İLİŞKİN METAFORLARININ VE ALGILARININ İNCELENMESİ

Şükran Uçuş 

Bu araştırmanın amacı metaforlar aracılığıyla çocukların, çocuk haklarına ilişkin algılarını belirlemektir. Katılımcılara sırasıyla "Eğer çocuk hakları ………(meyve, renk, oyun, çizgi film/çizgi film kahramanı) olsaydı,………. olurdu,çünkü .........................." gibi farklı metafor oluşturma soruları ve çocuk hakları deyince aklıllarına gelen üç sözcük sorulmuştur. Araştırmaya katılan katılımcılar beş farklı ilin farklı sosyo-ekonomik düzeydeki okullarında öğrenim görmekte olan 9-14 yaş aralığındaki çocuklardır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında 874 öğrenciden gönüllülük esasına göre metaforlar toplanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomolojik yaklaşıma göre araştırma tasarlanmıştır. Veriler üçleme yöntemi altında metaforlar (anket formlarıyla) ve 45 kişi ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme olarak toplanmıştır. İçerik analizi yöntemiyle veriler analiz edilmiştir. 94 çeşit, 496 metafor analiz edilmiş, sonuçlar 9 kategoride sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre başlıca metaforik algılar “Özgürlük için Çocuk Hakları“, “Çocuğun Temel İlgisi “, “Çocukluğun Kalitesi “ temaları altında kategorize edilirken, çocuk hakları deyince çocukların aklına sözcükler “Özgürlük“, “ Barış“, “ Sevgi“ olarak ifade edilmiştir. Çocuklar, çocuk hakları konusunda farkındalığa sahip olduğu ancak derinlemesine bir bilgi birikimine sahip olmadığı çıkarımı yapılırken, çocukların haklar konusunda öğretmen ve ebeveynlerin davranışlarından ve önyargılardan etkilendiği görülmüştür.Çocukların hakları,  metaforlar,  çocukların algıları,  fenomoloji 
  
Makale Gönder