KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

YENİLENEN ORTAÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Rabia SARICA 

Bu çalışmanın amacı yenilenen ortaöğretim (9, 10, 11 ve 12. sınıf) beden eğitimi ve spor dersi öğretim programlarının değerler eğitimi çerçevesinde incelenmesidir. Bu amaçla lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflar beden eğitimi ve spor dersi öğretim programları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışma nitel bir araştırma olarak tasarlanmış ve veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Beden eğitimi ve spor dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıfların öğretim programlarının tümünde adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik değerlerinin ortak olduğu görülmektedir. Çalışmanın bulgularında bu değerler ve bunlarla ilişkili diğer alt değerler, tutum ve davranışların sınıf, öğrenme alanı, alt öğrenme alanı içerisindeki dağılımları sunulmuş ve kazanımlar bu değerler bağlamında tek tek incelenmiştir. Her bir sınıf seviyesindeki öğretim programında, bu değerlere yer verilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Fakat programlarda, bahsi geçen değerlerin nasıl kazandırılacağı ile ilgili bilgilere yer verilmemiştir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda ortaöğretim beden eğitimi ve spor dersi öğretim programlarında yer alan değerlerin arttırılması, çeşitlendirilmesi ve bu değerlerin nasıl kazandırılacağı ile ilgili bilgilerin de programa konulması önerilmektedir.Değerler eğitimi,  Öğretim programı,  Program değerlendirme 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.008

  
Makale Gönder