KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI İLE KAVRAM BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Barış ÇAYCI 

Bu çalışmada, ‘ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik sahip oldukları öz-yeterlik inançları ile fen kavramlarına ait başarı düzeyleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının saptanması’ amaç olarak belirlenmiş ve bu çerçevede ‘tarama’ modeli esas alınmıştır. Çalışmanın ölçme araçları olarak, ‘fen ve teknoloji dersi öz-yeterlik ölçeği’ ile ‘kavram başarı testi’ kullanılmıştır. Bu ölçme araçları, Niğde ili merkez ilçede yer alan merkez ilköğretim okullarının beşinci sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Sonuçta çalışmanın örneklemini 363 ilköğretim beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda, öğrencilerin fen ve teknoloji dersi öz-yeterlik inançları ile fen dersinde yer alan kavramlarla ilgili başarı düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuş ve öğrencilerin kavram başarılarıyla ilgili toplam varyansın % 34’ünün, onların ders öz-yeterlik inançları ile açıklandığı saptanmıştır.fen ve teknoloji öz-yeterlik inancı,  fen kavram başarısı 
  
Makale Gönder