KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-1

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GENİŞLETİLMİŞ MİKRO ÖĞRETİM TEKNİĞİNİ MATEMATİK EĞİTİMİNDE SÜRECE DAHİL ETME DURUMLARI
Mihriban KARADENİZ 

Çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmeni adaylarının, genişletilmiş mikro öğretim tekniği kullanarak “Öğretmenlik Uygulaması” dersi kapsamında hazırladıkları matematik etkinliklerini uygulamaya yönelik görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırma verileri görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören ve “Öğretmenlik Uygulaması” dersini alan 8 öğretmen adayı ile 10 hafta süresince yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz edilmiş, betimsel analiz tekniği kullanılarak yorumlanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının genişletilmiş mikro öğretim uygulamalarından çok memnun oldukları, bu uygulama ile matematik etkinliklerini düzenleme konusundaki becerilerini geliştirdikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının, genişletilmiş mikro öğretim tekniği kullanmalarının, matematik etkinliliği düzenlemede ve bu etkinliliği uygulamada güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmalarına fırsat verdiği gözlenmiştir.Genişletilmiş mikro öğretim tekniği,  matematik etkinlikleri,  okul öncesi öğretmeni adayı,  öğretmenlik uygulaması 
  
Makale Gönder