KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

ANNE VE BABALARIN OKUL ANILARININ ÇOCUKLARININ OKULA KARŞI TUTUM VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
Semra TİCAN BAŞARAN,  Kasım YILDIRIM 

Bu araştırmanın amacı anne ve babaların okul anılarının çocuklarının okula ilişkin tutumlarına ve akademik başarılana etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda toplam 381 lise öğrencisi ve ebeveynleri araştırma sürecine dâhil edilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacı ile uyarlaması yapılan okul anıları ölçeği, okula ilişkin tutum ölçeği, kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde gerçekleştirilen analizler öğrencilerin okula ilişkin tutumları, genel akademik not ortalamaları ve YGS puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Buna ek olarak öğrencilerin okula ilişkin puanları ve ebeveynlerin okul anıları cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamıştır. Diğer bir araştırma sonucu ise ebeveynlerin okul anılarının eğitim düzeylerine göre değiştiğini ortaya koymuştur.okul anıları,  okula ilişkin tutum,  akademik başarı 
  
Makale Gönder