KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-3

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER KAVRAMINA İLİŞKİN İMGESEL ALGILARI
Erol KOÇOĞLU 

Sosyal bilimler alanında meydana gelen her türlü değişimi öğrenciye aktarmakla yükümlü olan sosyal bilgiler, bireyin yaşamsal değişiminde ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap vermek amacı ile birçok disiplini ya da öğrenme alanını kapsayan bir kavramdır. Bu araştırmanın temel amacı da, devlet okulu ve özel okulda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin okul türüne göre, "sosyal bilgiler" kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Malatya ve Elazığ illerinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 110’u devlet okulunda, 50’si özel okulda görev yapmakta olan toplam 160 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Araştırma kapsamında yer alan sosyal bilgiler öğretmenlerinin “sosyal bilgiler …… benzer; çünkü……” cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir.Sosyal bilgiler,  imge,  sosyal bilgiler öğretmeni,  kavram,  metafor 
  
Makale Gönder