KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEĞİ TERCİH NEDENLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ahmet Nalçacı,  Yavuz Sökmen 

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını yordama düzeyinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Katılımcılar, ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen toplam 246 sınıf öğretmeni adayından oluşturmaktadır. Araştırmada veriler Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon Analizi ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgulara göre, öğretmen adaylarının tercih nedenleri öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu %36 düzeyinde yordadığı sonucu elde edilmiştir.Öğretmenlik mesleği,  tercih,  tutum,  öğretmen adayı 
  
Makale Gönder