KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2010/Cilt 11,Sayı-3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜ İLE FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİ
Şule BAYRAKTAR,  Derya ÇINAR 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin etkili öğretmen davranışlarını ne ölçüde gerçekleştirdiklerini belirlemektir. Öğretmenlerin etkili öğretmen davranışlarını gösterme düzeyleri okul deneyimi dersini alan 110 Fen ve Teknoloji öğretmeni adayının gözlemlerine dayanarak belirlenmiştir. Etkili öğretmen davranışlarını gösterme düzeyleri 25 soruluk bir gözlem formu yardımıyla belirlenmiştir. Öğretmen adayları, uygulama okullarındaki Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin gözlem formunda yer alan 25 davranışı ne sıklıkta gerçekleştirdiklerini işaretlemişlerdir. Öğretmen adaylarının gözlemlerine göre öğretmenlerin en etkili oldukları davranışlar etkili soru sorma ile ilgili davranışlardır. Bununla birlikte, öğrencileri öz değerlendirme ve akran değerlendirmeye teşvik etme, grupla çalışma tekniklerini kullanma ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere destek sağlama konularında diğer alanlara göre daha az etkin oldukları görülmektedirÖğretmen etkililiği,  sınıf yönetimi,  fen eğitimi,  öğretmen adayları,  okul deneyimi dersi 
  
Makale Gönder