KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSALLAŞMA FIRSATI FAKTÖRÜNE BAĞLI FUTBOL MÜSABAKALARINA KATILIM KARARLARI

Murat Atasoy,  Zafer Çimen 

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin futbol müsabakalarına katılım kararlarını etkileyen faktörleri belirleyerek, bu faktörlerin bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlemek amacıyla desenlenmiştir. Tarama modelindeki bu çalışmada “Kişisel Bilgi Formu” ve “Seyirci Katılım Karar Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmaya altı faklı üniversitede beden eğitimi ve spor yüksekokullarından 1009 öğrenci katılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) ve Tukey testi kullanılmıştır. Araştırmada bulgularına göre katılımcıların futbol müsabakalarına katılım kararlarında tuttulan takım, programın uygunluğu ve müsabakanın cazibesi boyutlarının “oldukça” etkili olduğu, fiziksel çevre, rakip takım ve toplumsallaşma fırsatı boyutlarının “biraz” etkili olduğu; cinsiyet, bölüm değişkenleri anlamlı bir farklılık göstermezken, tutulan takım ve futbola olan ilgi düzeylerine anlamlı şekilde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak taraftarı olunan takımın başarıları ve karşılaştığı rakipler bireylerin seyirci olarak katılımlarını etkileyen en önemli faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Bireylerin toplumsallaşma çabası da göz ardı edilemeyecek kadar etkili bir faktör olduğu görülmektedir.Taraftar,  seyirci,  beden eğitimi ve spor,  futbol,  öğrenci 
  
Makale Gönder