KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

FATİH PROJESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI
Hasan KARAL,  İdris AKTAŞ,  Yiğit Emrah TURGUT,  Seyfullah GÖKOĞLU,  Nükef AKSOY,  Özlem ÇAKIR 

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) günlük yaşamın bir parçası haline gelmesiyle birlikte eğitim alanında da bir ihtiyaç haline gelmiştir. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülke, sınıfların teknolojik alt yapılarının geliştirilmesi ve teknolojinin eğitime entegrasyonu için çalışmaktadır. Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı; BİT’in öğrenme ve öğretme sürecine etkili entegrasyonunu sağlamak amacıyla, “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)” projesini hayata geçirmektedir. Bu proje ile; fırsat eşitliğinin sağlandığı, bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulduğu, teknolojiyle zenginleştirilmiş öğretim ortamlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, projenin uygulayıcıları olan öğretmenlerin FATİH projesi hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirilmiştir. Uzman görüşleri, faktör ve madde analizleriyle geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan ölçek farkındalık, beklenti ve öngörü olmak üzere 3 boyuttan oluşmaktadır. Çalışmanın sonunda, öğretmenlerin FATİH projesi hakkındaki farkındalık, öngörü ve beklenti boyutlarından oluşan görüşlerini tespit etmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir.FATİH projesi,  öğretmenler,  farkındalık,  beklenti,  öngörü 
  
Makale Gönder