KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
Zeynep Merve DEMİREL,  Semra SUNGUR 

Özet

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarını ölçmek için geliştirilen 20 madde ve 4 alt-boyuttan oluşan (çevre, ekonomi, toplum ve eğitim) Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin (SKTÖ) Türkçe’ye uyarlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla, öncelikli olarak SKTÖ Türkçe’ye çevrilmiş ve 205 fen bilgisi öğretmen adayına uygulanarak bir pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 2 maddenin içeriğe uyumlu olarak farklı şekilde ifade edilmesine karar verilmiştir. Bu değişiklik sonrası ölçek 281 fen bilgisi öğretmen adayına uygulanarak ana çalışma yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 4-faktörlü yapıyı desteklemiştir. Ayrıca, SKTÖ’nün Türkçe formunun aynılık ve ayırt edicilik geçerliğini destekleyen bulgular ortaya konmuştur. Güvenilirlik analizleri iç tutarlığın iyi düzeyde olduğunu göstermiştir. Ölçme değişmezliği analizi sonuçları ise, ölçeğin erkek ve kadın fen bilgisi öğretmen adayları için değişmezlik gösterdiğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak, bu çalışma Kalkınmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak fen bilgisi öğretmen adaylarının  sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarını ölçmek için kullanılabileceğini göstermektedir.Ölçek uyarlaması,  Sürdürülebilir kalkınma,  Doğrulayıcı faktör analizi 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.015

  
Makale Gönder