KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-1

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN (CBS) COĞRAFYA EĞİTİMİNDE KULLANIMI VE DERSİN HEDEFLERİNE ULAGMA DÜZEYİNE ETKİSİ
Nurettin ÖZGEN,  Raziye ÇAKICIOĞLU 

Coğrafya, insan ile doğal ortam arasındaki etkileşimleri neden, sonuç ve dağılış prensipleri çerçevesinde sentez halinde açıklamaya çalışan bir bilimdir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)?nin okullarda yaygın bir şekilde kullanılması, konuların öğrencilere kapsamlı ve sistemli bir şekilde aktarılmasını sağlayarak etkin öğrenmeye hız kazandıracaktır. CBS destekli öğretim yöntemi, Coğrafya dersinde öğretmene yardımcı olarak dersin amaçlarını, içeriğini ve değerlendirme etkinliklerini daha işlevsel bir hale getirmektedir. Bu araştırmada da CBS destekli öğretim yönteminin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği programına (1.sınıf) kayıtlı toplam 60 öğrenci deney ve kontrol grupları olarak belirlenmiştir. Genel Coğrafya dersi kapsamındaki “Nüfus” ünitesi, deney grubuna CBS destekli öğretim yöntemi, kontrol grubuna ise düz anlatım (klasik) yöntemi esas alınarak anlatılmıştır. Kontrol ve deney gruplarına ön test ve son test uygulanmış, sonuçlar betimsel istatistik “t testi” ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, CBS destekli öğretim yönteminin Genel Coğrafya dersinin hedeflerine ulaşmadaki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.



Coğrafya öğretimi,  CBS,  Coğrafya,  Nüfus 




  
Makale Gönder