KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

ÖĞRENME NESNELERİ KAVRAMINA İLİŞKİN GELİŞTİRİLEN ÖRNEK ANALOJİLER
Alpaslan DURMUŞ 

Bu araştırmanın amacı, öğrenme nesnelerini tanımlamak için kullanılabilecek örnek analojiler geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda 2010-2011 ve 2011-2012 öğretim yıllarında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 32 öğretmen adayının geliştirmiş oldukları analojiler içerik analizi yöntemi doğrultusunda incelenmiştir. Araştırma betimsel yapıda nitel bir çalışmadır. Öğretmen adayları 15 farklı kavram ile ifade edilen 26 geçerli analoji geliştirmişlerdir. Analojilerin tamamında öğrenme nesnelerin tekrar kullanılabilirlik özelliğine vurgu yapılmıştır.Öğrenme nesneleri,  analoji,  öğretmen adayları 
  
Makale Gönder