KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN (SEDANTER) LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MERAKLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Bekir Barış CİHAN,  Ebru ARAÇ ILGAR 

Özet

Meraklılık hayatın bütün aşamalarında olumlu veya olumsuz yönlerden insan davranışlarını sürekli etkileyen bir kavramdır ve öğrenme sürecinin de ateşleyicisi olarak kabul edilmektedir. Bu araştırmanın amacı spor yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin meraklılık düzeylerini belirlemek ve meraklılık düzeyinin cinsiyet, yaş, sınıf, ekonomik durum ve okul durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmanın örneklemini; 2016–2017 eğitim-öğretim yılında, Yozgat ilinde öğrenim gören 132 kız ve 153 erkek (N=285) öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Demirel ve Coşkun (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan, “Meraklılık Ölçeği” kullanılmıştır İkili küme karşılaştırmaları için normal olmayan testlerden Mann Whitney-U testi; üç veya daha fazla küme karşılaştırmaları için normal olmayan testlerden Kruskal Wallis-H Testi, normal testlerden Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliliği, p<0,01 düzeyinde 0.91 bulunmuştur. Verilerin analizi sonucu öğrencilerin meraklılık düzeylerinde yaşa göre; 14 yaş (13,04; p?0,05) lehine anlamlı farklılık çıktığı; cinsiyete göre; kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre (U= 7148,500; p<0,05) meraklılık düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, ekonomik duruma göre meraklılık düzeylerinde; ekonomik durumu iyi olanların (8,710; p?0.05) lehine anlamlı farklılık tespit edilirken, spor yapan ve yapmayan öğrencilerin meraklılık düzeylerinde; anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Sonuç olarak; spor yapmanın, meraklılık düzeyinde etkili bir değişken olmadığı, meraklılığın daha çok yaş, cinsiyet ve ekonomik durum gibi değişkenlerden etkilendiği söylenebilir.Meraklılık,  Spor,  Katılım  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.016

  
Makale Gönder