KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ HAKKINDA BİLGİ VE UYGULAMA DÜZEYLERİ: ERZURUM ÖRNEĞİ
Samih DİKEL,  Seda OKUMUŞ,  Kemal DOYMUŞ 

Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin, öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinden biri olan ve eğitimde çok kullanılan işbirlikli öğrenme modeli hakkındaki bilgi ve uygulama düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmada betimleme-tarama yöntemi kullanılmış ve öğretmenlerin işbirlikli öğrenme modeli konusundaki görüşleriyle teorik bilgi ve uygulama beceri düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini Erzurum ilinde görev yapan toplam 82 Fen ve Teknoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma sürecinde öğretmenlere işbirlikli öğrenme modeli hakkında 32 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir. Veri toplama araçları olarak, öğretmenlere bu modelle ilgili eğitim verilmeden önce ve eğitim verildikten sonra, araştırma kapsamında geliştirilen işbirlikli öğrenme modeliyle ilgili bilgi ve uygulama düzeylerini belirleme ölçekleri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde öğretmenlerin bu model hakkında kısmen bilgilerinin olduğu ve modelin uygulama aşamasında zorluk çektikleri ortaya çıkmıştır.İşbirlikli öğrenme yöntemi,  Fen ve Teknoloji öğretmenleri,  Erzurum ili,  Öğrenci merkezli öğretim 
  
Makale Gönder