KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
İbrahim SARI,  Fatih KARTAL 

Özet

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek amaçlanmıştır. Araştırma, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının bireysel yenilikçilik düzeyleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışma grubunu 258 (125’i kadın, 133’u¨ erkek) sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Teknoloji Tutum Ölçeği” ve “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” kullanılmıştır. “Teknoloji Tutum Ölçeği”, “Teknolojik Araçlarin Eğitim Alaninda Kullanilmama Durumu”, “Teknolojik Araçların Eğitim Alanında Kullanılma Durumu”, “Teknolojinin Eğitim Yaşamına Etkileri”, “Teknolojik Araçların Kullanımının Öğretilmesi” ve “Teknolojik Araçların Değerlendirilmesi” ni içeren 5 boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin geneline ait cronbach alpha kat sayısı .87’dir. “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği”, “Yenilikçi”, “Öncü”, “Sorgulayıcı”, “Kuşkucu” ve “Gelenekçi”  olmak üzere 5 boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin geneline ait cronbach alpha kat sayısı ise .82’dir. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analiz edilmesinde, bağımsız örneklemler için t-Testi, Kruskal Wallis H Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Pearson korelasyon analizi ve çoklu hiyerarşik regresyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının bireysel yenilikçilik düzeylerine göre farklılaştığı belirlenmiştir. Buna göre, bireysel olarak daha yenilikçi olan sosyal bilgiler öğretmen adayları, teknoloji kullanımına yönelik daha olumlu tutuma sahiptir. Aynı zamanda, teknolojiye yönelik tutumların sınıf düzeyine göre farklılaştığı belirlenmiştir. Üst sınıflardaki öğrenciler birinci sınıflara göre daha olumlu tutuma sahiptir.Anahtar Kelimeler: Bireysel yenilikçilik,  Eğitim,  Teknoloji,  Sosyal bilgiler öğretmen adayı. 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.017

  
Makale Gönder