KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

MARTİN BUBER’İN ELEŞTİREL BAKIŞ AÇISINDAN HAREKETLE ÖĞRETMENE İLİŞKİN OLUŞTURULAN METAFORLARIN ANALİZİ
Hülya ÇERMİK,  Necdet GÜNER 

Bu araştırmanın amacı, katılımcıların öğretmene ilişkin oluşturdukları metaforları, Martin Buber’in öğretmene yönelik eleştirel bakış açısından hareketle, önceden belirlenmiş olan üç kategoriye (öğretmen merkezli anlayış, heykeltıraş; öğrenci merkezli anlayış, bahçıvan; hem öğretmen hem de öğrenci merkezli anlayış, usta) dayalı olarak temalara ayrıştırmaktır. Betimsel bir tarama çalışması olan araştırmanın katılımcıları, lisans düzeyinde tüm derslerini tamamlamış, mezuniyet aşamasında olan toplam 117 öğretmen adayıdır. Veriler, araştırmacıların geliştirdiği, açık uçlu bir metafor sorusundan oluşan form aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler, nitel analiz tekniklerinden betimsel analiz yaklaşımı ile çözümlenmiştir. Katılımcılardan elde edilen bulgular, Martin Buber’in heykeltıraşa benzettiği ve öğretmeni merkeze alan eğitim anlayışının en yüksek frekansa sahip olduğunu göstermektedir. Bunu Buber’in bahçıvana benzettiği ve öğrenciyi merkeze alan anlayış takip etmektedir. En son sırada ise Buber’in öğretmeni bir ustaya benzettiği, hem öğretmen hem de öğrenciyi birlikte merkeze alan anlayış yer almaktadır. Bu durum katılımcıların çoğunluğunun klasik eğitim anlayışını benimseyen bir düşünceye sahip oldukları hakkında fikir vermektedir.Martin Buber,  metafor,  öğretmen,  heykeltıraş,  bahçıvan,  usta 
  
Makale Gönder