KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

OKUL MÜDÜRLERİNİN MANİPÜLATİF DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖZERKLİK ALGILARI VE BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Nedim ÖZDEMİR,  Selçuk TURAN 

Özet

Bu çalışma, okul müdürlerinin duygusal manipülatif davranışları ile öğretmenlerin özerklik algıları ve okula bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemektedir. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Araştırmanın verileri için okullar ve okullar içinde öğretmenler olmak üzere iki düzeyli örneklem alma yoluna gidilmiştir. Bu çerçevede, ilk önce araştırmada yer alacak okullar tabakalı örnekleme yoluna saptanmış ardından seçilen okullardaki öğretmenler çalışmaya dahil edilmiştir. Bu doğrultuda, çalışma grubunu Ankara ve Zonguldak illerinde yer alan 80 okuldan 760 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, bu çalışma kapsamında araştırmacılar tarafından Türk kültürüne ve diline uyarlanan Duygusal Manipülatif Davranış Ölçeği, Öğretmen Özerkliği Ölçeği ve Öğretmen Bağlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerinin analizinde, okul müdürlerinin duygusal manipülatif davranışları ile öğretmenlerin özerkliği algıları ve okula bağlılık düzeyleri arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkiler, iki düzeyli yapısal eşitlik modeli kullanılarak incelenmiştir. Okul düzeyinde yer alan değişkenler arasındaki sonuçlara göre, müdürlerin pozitif duygusal manipülatif davranışlarındaki artış öğretmen özerklik algılarını arttırmaktadır. Öte yandan, müdürlerin negatif duygusal manipülatif davranışlarının, öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları, okul müdürlerinin öğretmenlerin özerklik algıları ve bağlılığı üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu anlamda, çalışmanın sonuçları, bireysel ve kurumsal amaçlara ulaşmak için okul müdürünün, duygularını etkili bir şekilde kullanılabileceği düşüncesini desteklemektedir.Anahtar Kelimeler: Duygusal manipülasyon,  Okul özerkliği,  Örgütsel bağlılık,  Okul müdürü,  Öğretmen. 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.018

  
Makale Gönder