KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

ARABALAR FİLMİNİN İÇERDİĞİ DEĞERLERE İLİŞKİN BİR İNCELEME
Adem BELDAĞ,  Seher YARAR KAPTAN 

n genel anlamıyla önemsenen, önemli olgular olarak ifade edilebilen değer kavramı küçük yaşlardan itibaren farklı şekillerde kazanılmaktadır. Değerler eğitiminde kullanılan araçlardan bir tanesi de televizyondur. Son on yılda televizyon programları arasında özellikle animasyon türü filmlerin çocuklar tarafından daha çok tercih edildiği görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmada Arabalar 1 animasyon filminin içerdiği değerlerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve UNESCO yaşayan değerler listesine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemine uygun olarak tasarlanan araştırmada doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz teknikleri birlikte kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Arabalar 1 filminin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda yer alan değerlerin büyük bir kısmını, UNESCO’nun listesindeki değerlerin tamamını barındırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca filmde saygı, alçakgönüllülük, duyarlılık, işbirliği, dürüstlük, sevgi ve yardımseverlik değerlerine ilişkin mesajların daha çok vurgulandığı sonucuna ulaşılmıştır.Değerler Eğitimi,  Arabalar 1 Filmi,  Sosyal Bilgiler 
  
Makale Gönder