KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER A&CCEDİL;ISINDAN İNCELENMESİ

Mehmet Aydın,  Nihat Çalışkan 

Araştırmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilerin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin belirlenmesi ve farklı değişkenlere göre bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Betimsel bir nitelik taşıyan bu araştırmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kırşehir il merkezinde ve Kaman ilçesinde bulunan iki Bilim ve Sanat Merkezinde kayıtlı 327, ortaokul ve lise öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Özmusul (2011) tarafından geliştirilen bilişim teknolojilerinden yararlanma ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin BTYÖ’e ait genel ortalaması 2,93 olarak bulunmuştur. Kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanmaktadır. Evinde internet bağlantısı olan, tablet bilgisayarı olan ve e-posta hesabı olan öğrenciler olamayan öğrencilere göre bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanmaktadır.Bilişim teknolojileri,  üstün yetenekli öğrenciler,  yararlanma düzeyi 
  
Makale Gönder