KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

AKADEMİK MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Hatice ODACI,  Melek KALKAN,  Özkan ÇİKRIKCİ 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri arasında akademik mükemmeliyetçiliğin değerlendirilmesini olanaklı kılacak bir ölçme aracı geliştirmektir. Yaşları 17 ile 30 arasında değişen 352 üniversite öğrencisi çalışmaya katılmıştır (Xyaş = 20.03, SSyaş = 1.74). Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin (AMÖ) faktör yapısını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analiz sonucunda toplam varsayın %52.36’sını açıklayan üç faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Elde edilen üç faktörlü yapı doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmış ve uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Madde toplam korelasyon değerleri ve %27’lik alt-üst grup farkları belirlenerek ölçme aracının madde analizi gerçekleştirilmiştir. AMÖ’nün güvenirliği iç tutarlık katsayısı ile incelenmiştir. Ölçek geliştirme sürecinde son olarak akademik mükemmeliyetçilik ile genel mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Buna göre, akademik mükemmeliyetçilik ile genel mükemmeliyetçilik arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Böylece, on üç maddeden oluşan üç faktörlü bir yapıya sahip AMÖ geliştirilmiştir. Sonuç olarak, AMÖ üniversite öğrencilerinde akademik mükemmeliyetçiliğin değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ifade edilebilir.Akademik mükemmeliyetçilik,  ölçek geliştirme,  faktör analizi 
  
Makale Gönder