KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

TÜRKİYE’DEKİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI GÜNCELLEMESİ: ÖĞRETMENLERİN GÜNCELLEME HAKKINDAKİ İLK GÖRÜŞLERİ NELERDİR?
Hasan DİLEK 

Özet

Okul öncesi eğitim programı öğretmenin, çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini desteklemesi için amaçlar belirlemesine, etkinlikler planlamasına ve uygulamasına olanak tanıyan ortak bir yapının oluşturulmasını sağlar. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından erken çocukluk eğitiminin iyileştirilmesi için okul öncesi eğitim programının geliştirilmesi önemli bir adım olarak kabul edilmiş ve artık program temelli okul öncesi eğitim birçok ülkede yaygın olarak uygulanmaktadır. Eğitimle ilgili değişim sürecinde öğretmenlerin düşündükleri ve yaptıkları önemlidir. Bir eğitim programı değiştiğinde değişimin etkililiği öğretmenlerin değişimi nasıl algıladığı ve nasıl değerlendirdiğinden etkilenir. Bu çalışmada, öğretmen görüşlerine göre, güncellenmiş okul öncesi eğitim programında nelerin değiştiğinin ve programın çeşitli boyutlarındaki bu değişiklikleri öğretmenlerin nasıl algıladıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler farklı resmi anaokullarında çalışan öğretmenlerle (n=17) yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenler programın amaç, süreç, değerlendirme, aile katılımı boyutlarında değişiklikler olduğunu belirtmişler ve bu değişiklikleri olumlu, olumsuz ve önemsiz şeklinde ifade etmişlerdir. Elde edilen veriler, Türkiye’deki okul öncesi eğitim uygulamaları ve politikaları için önemli bulgular içermektedir.Ulusal program,  Program güncellemesi,  Okul öncesi eğitim öğretmeni,  Türkiye 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.019

  
Makale Gönder