KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN “PEDAGOJİK FORMASYON” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Buket TÜRKKAN,  Melis UYAR,  Ece YOLCU 

Pedagojik formasyon öğrencilerinin “pedagojik formasyon” kavramına yönelik metaforik algılarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcılarını, bir devlet üniversitesinde pedagojik formasyon sertifika programına devam eden 389 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında açık uçlu bir formdan yararlanılmıştır. Araştırmada toplanan nitel verilerin analizinde tümevarımcı analiz yöntemi, nicel verilerin analizi için ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin pedagojik formasyon eğitimine yönelik metaforik algılarının, “Mesleğe Girişte Önkoşul Olan Pedagojik Formasyon”, “Meslek Bilgisi Sunan ve Gerçek Yaşamla Bağ Kuran Pedagojik Formasyon”, “Gereksiz, Yetersiz ve Plansız Uygulamalar İçeren Pedagojik Formasyon”, “Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Bir Boyut Olarak Pedagojik Formasyon”, “Yardımcı ve Yol Gösterici Bir Araç Olarak Pedagojik Formasyon”, “Gelişimsel Bir Süreç Olarak Pedagojik Formasyon”, “Yenilik ve Farklılık Sunan Bir Süreç Olarak Pedagojik Formasyon”, “Geleceğe Yönelik Umut Vaadeden Pedagojik Formasyon” ve “Ulaşılması ve Sürdürülmesi Zor Bir Süreç Olarak Pedagojik Formasyon” kategorileri altında toplandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin ürettikleri metaforları açıklayan bazı kategorilerin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.Pedagojik formasyon,  metafor,  pedagojik formasyon sertifika programı öğrencileri 
  
Makale Gönder