KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2007/Cilt 8,Sayı-2

İNTERNET KAFELERİN KULLANIM AMAÇLARI, YANLIŞ ALIŞKANLIKLAR VE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE FARKLILIKLAR
Özgen KORKMAZ,  Ahmet MAHİROĞLU 

Bilişim teknolojilerinin, özellikle bilgisayar ve internetin kullanımı, sunduğu imkanlardan dolayı dünyada hızla artmaktadır. Bilgisayarı veya interneti olmayan kullanıcılar, büyük ölçüde internet kafelerden yararlanmaktadır. Bu yüzden, bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasında internet kafeler önemli rol oynamaktadır.

Bu çalışmanın amacı Kırşehir’de internet kafelerden yararlanan kullanıcıların bilgisayar ve interneti hangi amaçlar için ve ne sıklıkla kullandığını, bu kullanım ile ilgili bağımlılık, şiddet içerikli oyunlar veya cinsellik gibi yanlış alışkanlıklar geliştirip geliştirmediklerini ve öğrenim düzeylerine göre farklılık olup olmadığını belirlemektir.

Araştırma betimsel nitelikli tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini ise Kırşehir ilinde gönüllülerden seçilen dört internet kafe ve bu internet kafelerde bulunan gönüllü müşterilerden anketi dolduran 170 kullanıcı ve fakültelere ve yüksekokullara göre tabakalama yöntemi ile seçilmiş 304 lisans öğrencisi olmak üzere toplam 474 kullanıcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketin örnekleme uygulanması ile elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve varyans analizi istatistikleri kullanılmış, verilerin manidarlık testlerinde 0,05 manidarlık düzeyi esas alınmıştır.Bilgisayar,  internet,  internet kafe,  eğitim,  etik,  bilgi toplumu 
  
Makale Gönder