KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-2

LİSELERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI DİSİPLİN STİLLERİ
Mesut SAĞNAK 

Bu araştırmanın amacı, liselerde çalışan öğretmenlerin kullandıkları disiplin stillerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma evrenini, Niğde merkez ilçede bulunan genel liselerin 10. sınıfında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Bu okullarda, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 789 öğrenci öğrenim görmüştür. Araştırmanın örneklemini, tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 334 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Tomal (1999, 2001) tarafından geliştirilen “Öğretmen Disiplin Stilleri Envanteri” adlı anket kullanılmıştır. Anket, zorlayıcı, boş verici, uzlaşmacı, destekleyici ve görüşmeci disiplin stillerinin her birinden 6 sorunun yer aldığı toplam 30 maddeden oluşmaktadır. Elde edilen veriler araştırmanın amacına uygun olarak aritmetik ortalama ve standart sapma istatistiksel yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, liselerde çalışan öğretmenlerin en çok görüşmeci ve en az boş verici disiplin stillerini kullandıkları belirlenmiştir.Sınıf yönetimi,  disiplin,  disiplin stilleri 
  
Makale Gönder