KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-1

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL DESTEK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yemliha COŞKUN,  Günbey AKKAŞ 

Bu araştırma ile engelli çocuğa sahip olan annelerin sürekli kaygıları ile sosyal destek algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2008-2009 öğretim yılında Kahramanmaraş ili Rehberlik Araştırma Merkezi?ne engelli çocuklarının eğitsel tanılama ve değerlendirmesi için başvuran 150 anne oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, „Kişisel Bilgi Formu? ile birlikte, annelerin sürekli kaygı düzeylerini belirlemek üzere “Spielberger Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri ” (Spielberger ve Ark., 1970), ve annelerin algıladıkları sosyal destek düzeyini belirlemek amacıyla „Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği? (Zimet, Dahlem ve ark., 1988) kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde „Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı?, Bağımsız Grup t-testi?,„Mann Whitney-U? testi , „Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)? ve „Kruskal Wallis-H? tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, engelli çocuğa sahip olan annelerin sürekli kaygı düzeylerinin yüksek olduğu sosyal destek düzeyiyle sürekli kaygı düzeyleri arasında ters ilişkinin var olduğu görülmüştür. Ayrıca, annelerin eğitim düzeyleri ve aile gelir düzeylerinin yükselmesiyle, sürekli kaygı düzeylerinin düştüğü buna karşın algıladıkları sosyal destek düzeyinde artış olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.Sürekli kaygı,  algılanan sosyal destek,  engelli çocuk annesi 
  
Makale Gönder