KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-2

TÜRKİYE’DE “GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ”NE İLİŞKİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ: TEMATİK İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
Sanem TABAK 

Bu araştırmada Türkiye’de Gerçekçi Matematik Eğitimine (GME) ilişkin araştırma eğilimlerinin tematik içerik analizi yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2018 yıllına kadar GME’ye ilişkin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi ve ULAKBİM veri tabanında yer alan erişime açık 33 lisans üstü tez ve lisansüstü tezlerden üretilmemiş ve tam metinlerine ulaşılabilen 5 makale araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Bu çalışmalar yıllarına, amaçlarına, ele alınan konu alanlarına, kullanılan araştırma yöntemlerine, tercih edilen örneklem gruplarına, veri toplama araçlarına ve elde edilen sonuçlara göre ayrıntılı olarak incelenmiş ve analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’de GME’ye ilişkin yapılan araştırmaların 2015 yılında yoğunlaştığı belirlenmiştir. Araştırmaların birçoğunun GME ile tasarlanan bir dersin öğrenci başarısına ve öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarına olan etkisinin incelendiği çalışmalar üzerinde yoğunlaştığı; fakat GME’yle tasarlanan bir konu alanında öğrencilerin bilgi oluşturma ve anlamlandırma süreçlerinin incelendiği sınırlı sayıda araştırma olduğu görülmüştür. Ayrıca, GME’ye ilişkin çalışmaların genel olarak öğrenciler üzerinde yürütüldüğü, öğretmenler ve öğretmen adaylarıyla sınırlı sayıda araştırma yapıldığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda,  Türkiye’de GME’ye ilişkin yapılacak araştırmalarda, öğrencilerin matematiksel kavramlara ulaşırken nasıl bir matematikleştirme sürecinden geçtiğini ortaya koyan ve öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının GME’ye ilişkin profesyonel gelişimini destekleyen araştırmaların artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Gerçekçi matematik eğitimi,  Araştırma eğilimleri,  Tematik içerik analizi 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.001

  
Makale Gönder