KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

GELECEK ZAMAN ALGISI VE AKADEMİK ALANDA ARZULARIN ERTELENMESİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Süleyman AVCI,  Münire ERDEN 

Bu çalışmada, gelecek zaman algısı (bağlılık, değer, hız, genişlik ve algılanan araçsallık) ile akademik alandaki arzularını ertelenmesinin öğretmen adaylarının meslek derslerindeki akademik başarıları üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla alan yazına dayalı olarak söz konusu değişkenler arasında beklenen ilişkileri gösteren bir model oluşturulmuş ve bu model test edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi dördüncü sınıfta öğrenim gören 462 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma sonuçları, meslek derslerindeki akademik başarının; gelecek zaman algısının, değer alt boyutu tarafından doğrudan yordandığı; Bağlılık alt boyutu tarafından akademik alanda arzuların ertelenmesi vasıtasıyla yordandığı; Hız ve algılanan araçsallık alt boyutları tarafından ise hem doğrudan hem de akademik alanda arzuların ertelenmesi vasıtasıyla yordandığı; Bağlılık alt boyutunun ise anlamlı bir yordayıcı olmadığını göstermiştir. Bu bulgulara göre, akademik başarıyı açıklamaya yönelik oluşturulan model doğrulanmıştır.Gelecek zaman algısı,  akademik başarı,  arzuları erteleme 
  
Makale Gönder