KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-2

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİRİNCİ VE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Yurdal DİKMENLİ,  Cengiz Alper ASLAN 

Bu çalışmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 1. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 200 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Demirkaya ve Arıbaş tarafından geliştirilen ‘Coğrafya Tutum Ölçeği’ kullanılarak elde edilmiştir. 30 maddeden oluşan ölçek 5’li likert tipindedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha .92 olarak hesap edilmiştir. Verilerin analizinde frekans ve aritmetik ortalamaları belirlenip, tutum puanlarının karşılaştırmalarında bağımsız örneklemler için t-testi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda; sınıf öğretmenliği öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumları orta düzeyde bulunmuştur. Öğrencilerin tutumlarının sınıf düzeylerine göre farklılaştığı ancak cinsiyete ve öğretim türüne göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir.Coğrafya dersi,  coğrafya dersine karşı tutum 
  
Makale Gönder