KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-2

SOSYAL MEDYA KULLANIMI: GÖRME ENGELLİ KULLANICILARIN DENEYİMLERİ
Yakup YILMAZ 

İnternet önce bilgisayar, daha sonra tablet bilgisayar ve en sonunda da akıllı telefonlarla birlikte sosyal medya araçlarını da kullanarak hayatımızı iyiden iyiye çevrelemiştir. Toplumun her kesiminde internet ve sosyal medya yaygın kullanıma sahiptir. Bu araştırmada görme engelli kullanıcıların internet ve sosyal medya araçları kullanım alışkanlıklarının tespit edilip, onların hayatlarındaki önemi gösterilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, görme engelli kullanıcıların belirlenen demografik bilgileri doğrultusunda internet ve sosyal medya araçları ile ilgili görüşlerini belirlemek için anket hazırlanmıştır. Bu anket formu görme engelli kullanıcılara sosyal medya araçları kullanılarak ulaştırılmış, veriler toplanmıştır. Çalışmada kullanılan veri toplama aracı ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan ve farklı yaş gruplarından 43 görme engelli kullanıcıdan veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler kullanılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde görme engelli kullanıcıların internet ve sosyal medya araçlarını kullanım sıklıklarının, amaçlarının ve paylaşımlarının diğer kullanıcılarla benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte görme engelli kullanıcıların internet ve sosyal medya kullanım sıklıklarının cinsiyet, yaş grubu ve mezuniyet durumları arasında bir farklılık olmadığını göstermiştir. Ancak, internet kullanım sıklıklarına bakıldığında ilköğretim, ortaöğretim ve ön lisans mezunu olan görme engelli kullanıcıların lisans mezunlarına gore interneti daha sık kullandıkları belirlenmiştir.Görme engelli kullanıcılar,  Sosyal medya ,  Kullanım alışkanlıkları 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.002

  
Makale Gönder