KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2010/Cilt 11,Sayı-3

ERGENLİK DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI
Remzi CAN,  Mustafa TÜRKYILMAZ,  Abdulkerim KARADENİZ 

Bu çalışma ergenlik dönemi içerisinde bulunan 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin boş zamanlarında okuma alışkanlıklarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları 2009-2010 eğitim- öğretim yılının birinci döneminde Kırşehir il merkezindeki farklı sosyo-ekonomik düzeyden ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine
anket uygulanarak elde edilmiştir. Anket çalışması 627 öğrenciye uygulanmıştır. Bulgular kısmı öğrencilerin ankete verdikleri cevapların frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (X) ve standart sapma (ss) değerleri kullanılarak oluşturulmuştur. Bulguların bir kısmı şu şekilde özetlenebilir: Örneklemdeki öğrencilerin 239’u kız, 388’i erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Elde edilen verilere göre kız öğrencilerin okuma sıklıklarının erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu; anne-baba eğitim düzeyinin okuma sıklığını artırdığı, 8. sınıf öğrencilerinin 11 ve 12. sınıf öğrencilerine göre daha fazla okuduğu tespit edilmiştir.Ergenlik dönemi,  okuma alışkanlıkları,  okuma ilgisi 
  
Makale Gönder