KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-2

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI
Şenol AFACAN,  Özlem KILINÇER 

Müzik eğitimi psikomotor becerilerin yoğunlukta olduğu bilişsel ve duyuşsal alanları da kapsayan eğitimin önemli alanlarından biridir. Müzik eğitimini meslek olan seçen bireylerin gereken bilgi ve beceri donanıma sahip olmaları mesleki başarılarını doğrudan etkilemekle birlikte duyuşsal alan özelliklerinden biri olan tutum da kişinin kendisini geliştirmede, üretken olmasında, kendisini yenileyebilmede, mesleğini severek yapmasında ve buna bağlı olarak yaratıcı olmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı GSF müzik bölümü öğrencilerinden pedagojik formasyon eğitimi almış olan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek ve bu tutumları farklı değişkenlere göre incelemektir. Tarama modelinin kullanıldığı çalışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Malatya İnönü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli ve Kırıkkale Üniversitelerinde öğrenim gören GSF müzik bölümü son sınıf 150 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışma verilerinin toplanmasında Üstüner’in (2006) geliştirdiği “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ile çalışma kapsamında öğrencilerin demografik özelliklerini almak üzere form kullanılmıştır. 5’li likert tipindeki ölçek tek boyutludur. Ölçeğin iç güvenirlik katsayısı .93’tür. Çalışma sonucunda öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ortalama puanları öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği, üniversite, cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir.Müzik eğitimi,  Tutum,  Öğretmenlik mesleği,  Güzel sanatlar fakültesi 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.003

  
Makale Gönder