KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2010/Cilt 11,Sayı-3

YAPILANDIRMACI TEORİYE GÖRE HAZIRLANMIŞ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN 9. SINIF COĞRAFYA DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUMUNA ETKİSİ
Emine TEYFUR 

Bu araştırmanın amacı 9. sınıf coğrafya dersinde yapılandırmacı anlayışa göre hazırlanmış bilgisayar destekli öğrenme ortamlarının, öğrenci başarısı ve derse yönelik tutumlarına olan etkisini incelemektir. Araştırmanın modeli deneysel, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı karma modeldir. Ölçek geliştirme aşamasında örneklem olarak bilgisayar destekli öğretim yapan özel okullardan toplam 200 öğrenci katılmıştır. 10.sınıf öğrencilerine başarı testi ve bilgisayar destekli coğrafya öğretimine yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Örneklem türü ise kartopu örneklem olarak belirlenmiştir. Çalışma 2007–2008 öğretim yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesinde toplam 5 hafta 10 saat süre ile yürütülmüştür. Araştırmanın deneysel aşamasına 30 deney grubunda, 30 kontrol grubunda
olmak üzere toplam 60 öğrenci katılmıştır. Araştırmada betimsel istatistik tekniği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha Güvenirlik Derecesi 0,94 olarak bulunmuştur. Çalışmada 53 soruluk başarı testi kullanılmıştır. Ön test ve son test başarı ile tutum puanları arasında anlamlı fark olması (P<.05) nedeni ile bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrencilerin coğrafya dersindeki başarısını %95 güven düzeyinde arttırdığı söylenebilir.Bilgisayar destekli coğrafya öğretimi,  yapılandırmacı öğrenme,  öğrenci başarısı ve tutumu deneysel model 
  
Makale Gönder