KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIĞI İLE BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Nurhak Cem DEDEBALİ,  İskender DAŞDEMİR 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının eğitim fakültesinde öğrenimleri sürecinde bilgi okuryazarlıklarının ve medya okuryazarlıklarının incelenmesi ve aradaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel bir çalışma olarak tasarlanmış ve korelasyonel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Bu araştırmada 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ege Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi Eğitim Fakülteleri’nin sınıf, okulöncesi ve sosyal bilgiler öğretmenliği ana bilim dallarında öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden toplam 284 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için Adıgüzel (2011) tarafından geliştirilen "Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği" ve Korkmaz ve Yeşil (2011) tarafından geliştirilen "Medya ve Televizyon Okuryazarlığı Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ışığında belirlenen değişkenlerin öğretmen adaylarının bilgi ve medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde farklı noktalarda anlamlı farklar oluşturduğu görülmüştür. Ayrıca her iki açıdan da öğretmen adaylarının bilgi ve medya okuryazarlık düzeylerini ölçen maddelerin ortalamaları incelenmiş ve sıklık ve katılma düzeyleri belirlenmiştir. Son olarak iki bağımlı değişken arasında korelasyon analizi gerçekleştirilmiş ve orta, yüksek düzeylerde pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir.Medya okuryazarlığı,  bilgi okuryazarlığı,  öğretmen adayı 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.004

  
Makale Gönder