KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-3

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUVARA YÖNELİK SEMANTİK FARKLILIKLARIN BELİRLENMESİ
Derya ÇINAR,  Hakan KURT 

Özet

Bu çalışmada; biyoloji öğretmen adaylarının laboratuvara yönelik duygusal semantik değerlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmasın deseni tarama modelinde olup, çalışma grubunu 1.sınıf 19, 2.sınıf 13, 3.sınıf 17, 5.sınıf 21 kişi olmak üzere toplamda 70 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Osgood, Suci ve Tannenbaum tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından son hali verilen ölçekten toplanmıştır. Ölçek iki uçlu yapılandırılmış 10 sıfat çiftinden oluşmaktadır. Veriler; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri ve ANOVA testi yapılarak analiz edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.68 olarak hesaplanmıştır. Ölçek maddelerin faktör yük değerleri 0.31 ile 0.89 arasında değerler almaktadır. Bu çalışmanın sonucunda, biyoloji öğretmen adaylarının laboratuvara karşı duygusal semantik farklılıklarının sınıf düzeylerine göre değiştiği belirlenmiştir (x¯b1 = 5,79; x¯b2 = 5,46; x¯ b3 = 5,25; x¯b5 = 5,54; x¯top = 5,53). 1.sınıf öğretmen adaylarının yorucu, 3.sınıf öğretmen adaylarının zor ve karmaşık, 5.sınıf  öğretmen adaylarının ise karmaşık negatif tutumlara sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca katılımcıların laboratuvara yönelik semantik farklılıklarının sınıf düzeylerine göre anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Diğer taraftan 2.sınıf ve 3.sınıf düzeyindeki öğretmen adaylarının tutumları arasında negatif ve yüksek ilişki olduğu (r = -0,73), diğer sınıf düzeylerinde öğretmen adaylarının tutumları arasında ise çok zayıf ve ters korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Laboratuvarlar uzmanların rehberliğinde zevkli ve öğrencilerin motivasyonu artıracağı söylenebilir.Biyoloji öğretmen adayları,  Semantik farklılık ölçeği,  Laboratuvar 
  
Makale Gönder