KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-1

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİMİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALGILARINA GÖRE VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Eyüp İZCİ,  Hacı DURAN,  Hüseyin TAŞAR 

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulaması dünyanın bazı ülkelerinde de uygulanmakla beraber bu süreç ile ilgili alternatif çözüm yolları halen sürmektedir. Bu araştırma ile birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersi çerçevesinde Adıyaman Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin Adıyaman merkeze bağlı köylere belli bir takvim doğrultusunda birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamalarını bu okullara yaptıkları gözlem gezileri ile pekiştirilmeleri hedeflenmiştir. Yapılan bu uygulama ile son sınıf öğrencilerinin birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamalarını yerinde görerek, fakültedeki dersle ilgili edinmiş oldukları bilgi ve becerilerini gerçek ortamlarda test etmeleri sağlanmıştır. Bu gözlem gezileri sonrasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim” ölçeği ile öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıflar öğretimine ilişkin görüşleri alınmıştır. Geliştirilen ölçeğin “Öğretmen Formu” ile de birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin birleştirilmiş sınıflardaki uygulamaları ile ilgili görüşleri alınmıştır. Likert tipi ölçek özelliği taşıyan ankette beşli derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümünde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, one way anova ve t testi kullanılmıştır. Birleştirilmiş sınıflar öğretimine ilişkin görüşler sınıf öğretmeni adayları ve bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin görüşleri bu araştırma ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıflarda öğretimin doğasını almış oldukları eğitim ile yeterince olgunlaşmadığını göstermektedir. Öğretmen adayları birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamasının öğrenim görmekte olan öğrencilerin sosyal gelişimleri açısından avantaj olduğunu düşünmektedirler.Birleştirilmiş sınıflarda öğretim,  İlköğretim,  Sınıf öğretmeni 
  
Makale Gönder