KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

ÖĞRENCİLERİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ AÇISINDAN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE VERİLEN ÖĞRETİM HİZMET KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Gizem Şebnem BEYDOĞAN,  H. ÖMER BEYDOĞAN 

Eğitim kurumlarında yürütülen öğretim faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve düzeltilmesine yönelik kararların alınmasında öğrenciler, çok önemli veri kaynağını oluşturur. Çünkü öğretim sürecinde yapılan bütün hizmetlerin alıcısı öğrencidir. Bu nedenle öğrencilerden alınan bilgiler önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, orta ölçekli üniversiteler arasından rastgele seçilen iki üniversitenin eğitim fakültelerinde öğretim hizmeti alan öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada, survey yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Fakültesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 449 ve Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Fakültesinden 333 olmak üzere toplam 782 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğretim Hizmet Kalitesi Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenirlik katsayısı (r= ,85); iç tutarlılık katsayısı (r=,87) olarak hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, istatistik programında analiz edilmiştir.  Araştırma sonucu, her iki eğitim fakültesinde verilen öğretim hizmetinden öğrencilerin memnuniyet düzeyleri belirlenerek karşılaştırmalı şekilde incelenmiştir. Karşılaştırma sonucunda “Fiziki ve teknik alt yapı”, “öğretimde başarıyı teşvik”, “Süreç temelli değerlendirme” boyutlarında memnuniyet Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri lehine anlamlı farklılık gösterirken, “öğretim ortamı”, “öğretimde bütünlük”, “genel memnuniyet” boyutlarında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri lehine anlamlı farklılaşma göstermiştir. “Öğretimin güncelliği” boyutunda her iki eğitim fakültesi öğrencileri arasında anlamlı bir farklılaşma gözlenmemiştir.Öğretim hizmeti,  Kalite,  Öğretimde bütünlük,  Öğrenme çevresi,  Fiziki ve teknik donanım,  Süreç temelli değerlendirme 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.020

  
Makale Gönder