KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-2

JİGSAW YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN TARİH DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ VE YÖNTEM HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Ayşe SEYHAN,  Ufuk ŞİMŞEK 

Bu araştırmanın amacı, jigsaw yönteminin 9. sınıf öğrencilerinin tarih dersine karşı tutumlarına etkisi tespit etmek ve yöntem hakkında görüşlerini almaktır. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu deneysel desen uygulanmıştır. Çalışma Trabzon ili Of ilçesinde bir ortaöğretim kurumunun 9. sınıflarında okuyan 88 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler tarih dersi tutum ölçeği ve açık uçlu soru formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS 22.0, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları uygulama öncesi deney ve kontrol grupları arasında tarih dersine karşı tutumlarında anlamlı düzeyde farkın olmadığını uygulama sonrasında ise her iki grubunda tarih dersine yönelik tutumlarının olumlu yönde değiştiğini göstermektedir. Ancak, jigsaw grubunun sontest tarih dersi tutum puanlarının ortalamaları kontrol grubunun tutum puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Araştırma bulgularından jigsaw yönteminin öğrencilerin tarih dersine karşı tutumlarını olumlu yönde artırmada etkili olduğu tespit edilmiştir. Jigsaw yönteminin öğrencilerin çalışma isteklerini artırdığı, öğrenmelerini kolaylaştırdığı, detaylı ve kalıcı öğrenmelerini sağladığını, arkadaşlık ilişkilerini geliştirdiği ve sosyalleşmelerini sağladığı nitel bulgulardan anlaşılmaktadır.Jigsaw yöntemi,  Tarih dersi,  Tutum,  Öğrenci görüşleri 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.005

  
Makale Gönder