KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2008/Cilt 9,Sayı-1

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE ORTAK DERS OLARAK OKUTULAN YABANCI DİL DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Menderes ÜNAL,  Çağatay ÖZDEMİR 

Yabancı Dil küreselleşen dünyamızda, çağdaş bilgiye ulaşmada en önemli ve en başta gelen vasıtalardan biridir. Yabancı Dil öğretiminin verimliliği kadar süreç içerisinde karşılaşılan problemlerin çözümü de aynı derecede önemlidir. Eğitim fakültelerinde ortak ders olarak okutulan yabancı dil derslerinde öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini tespit etmek ve uygulamada karşılaştıkları durumları bilmek, alınacak tedbirler ve program geliştirme çabaları açısından gereklidir. Bu çalışmada eğitim fakültelerinde ortak ders olarak okutulan yabancı dil derslerinde öğrencilerin bilişsel hazırbulunuşluk düzeylerinin akademik başarılarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın evreni, Kırşehir Eğitim Fakültesi’nde okuyan öğrencilerdir. Çalışmanın örneklemini ise 1. sınıfta okuyan öğrencilerden random yolla seçilen 176 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma, betimsel tarama modellerinden, ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Yabancı Dil BiliGsel HazırbulunuGluk Glk Testi ve Akademik Başarı Son Testi” ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin iç güvenirlik katsayısı 0,87 olarak hesaplanmıştır. Verilerinin analizinde Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve t Testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve akademik başarılarının cinsiyete göre bayan öğrenciler lehine fark olduğu, ortaöğretimde hazırlık okuyan öğrencilerin hazırlık okumayan öğrencilere göre hazırbulunuşluk düzeylerinin ve akademik başarılarının daha yüksek olduğu ve sonuç olarak hazırbulunuşluk düzeyleri yüksek olan öğrencilerin akademik başarılarının da yüksek olduğu yargısına ulaşılmıştır.Yabancı dil öğretimi,  hazırbulunuşluk,  akademik başarı 
  
Makale Gönder