KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-2

OKUL YÖNETİCİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Veda YAR YILDIRIM,  Feviz DURSUN 

Bu çalışmanın amacı okul yöneticilerinin öğretim programı okuryazarlık düzeylerini belirlemek için geliştirilen “Okul Yöneticileri Öğretim Programı Okuryazarlık Düzeyleri Ölçeği”nin geliştirilme aşamalarını sunmaktır. Ölçeği geliştirmek üzere öncelikle ulusal ve uluslararası literatürden ve okul yöneticilerinin görüşlerinden yararlanılmıştır. Bu yolla okul yöneticilerinin program okuryazarlığına ilişkin ifadeler ölçek maddesi haline getirilmiştir. Ayrıca hazırlanan bu taslak ölçek için uzman görüşü alınarak kapsam geçerliği ve görünüş geçerliği test edilmiştir. Bu amaçla dokuz uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Çalışma grubunu belirlemek için uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçek geliştirmek amacıyla iki farklı çalışma grubundan veri toplanmıştır. Osmaniye, Sivas, Malatya ili Doğanşehir ilçesi, Kars Susuz ilçesi, Yozgat Kadışehri ilçesi, Aydın Bozdoğan ilçesi, Samsun Tekkeköy ilçesi, Adana, Kırıkkale il ve ilçelerinde 380 okul yöneticisinden ve Tokat, Amasya, Samsun, Çorum ve Ordu il ve ilçelerinde görev yapan 551 okul yöneticisinden veri toplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve ortaya çıkan yapıyı doğrulamak için ise Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Faktör isimlerinin belirlenmesinde dokuz öğretim elemanından uzman görüşü alınmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğe giren maddelerin dört faktörde toplandığı belirlenmiştir. Bu faktörler; program yönetim becerisi, tutum, bilgi ile öğretim tasarımı (proje) ve planlama becerisi olarak isimlendirilmiştir. Cronbachalpha iç tutarlık katsayısı program yönetim becerisi boyutu için .913 olarak bulunurken, tutum boyutu için .932, bilgi boyutu için .935 ve öğretim tasarımı (proje) ve planlama becerisi boyutu .926 olarak tespit edilmiştir. Bu bulgular geliştirilen ölçeğin okul yöneticilerinin öğretim programı okuryazarlık düzeylerini dört alt boyutta ölçebilecek bir araç olduğunu göstermektedir.Program okuryazarlığı,  Okul yöneticileri,  Ölçek geliştirme 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.007

  
Makale Gönder