KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-3

EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜT İKLİMİ VE ÖRGÜT ETKİNLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Engin KARADAĞ,  Nuri BALOĞLU,  Tuğba KORKMAZ,  Nihat ÇALIŞKAN 

Örgüt iklimi, bir örgütü diğerlerinden ayırt eden ve çalışanlar tarafından algılanan, örgütün değerleri ve özellikleri ile ifade edilebilen ve süreklilik gösteren karakteristik özellikleridir. İklim, bütün örgütsel işlevleri yakından etkiler. Yani, iklim örgütün kar, üretim, iş tatmini, moral seviyesi vb. gibi çıktıları üzerinde belirleyici bir role sahiptir. Başarı ve tatmini etkilediğinden örgüt hedeflerine ulaşmada ve örgüt geliştirmede iklimden itici bir güç olarak faydalanılabilir. Huzur ve güven ortamı getiren, yaratıcılık ve yenilikçiliği ön planda tutan bir örgüt iklimi, hem çalışanlara hem de örgüte karşılıklı fayda getirir. Bu araştırmada örgüt iklimi ve örgüt etkinliği arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada düşük ve yüksek örgüt iklimi puanı belirlenmiş olan iki ilköğretim okulunda görevli öğretmenler üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, samimi bir atmosferin var olduğu bir iklime sahip eğitim kurumunda yüksek örgüt iklimi puanı ile ve örgüt etkinliği arasında .733 korelasyon olduğu saptanmıştır.Örgüt,  İklim,  Etkinlik 
  
Makale Gönder