KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-2

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Tuba ACAR-ERDOL,  Fatmanur ÖZEN,  Çetin TORAMAN 

Çocukların sosyalizasyonunun gerçekleştiği ikinci kurum olan eğitim kurumlarında, öğretmenlerin davranış, tutum ve söylemleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir ortamın oluşmasında anahtar bir role sahiptir. Geleceğin öğretmenlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik algılarının belirlenmesi olası sorunlar için gerekli önlemlerin alınması açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de eğitim fakültelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler bakımından karşılaştırılmasıdır. Araştırmada nedensel karşılaştırma yöntemi kullanılmış ve katılımcılarının belirlenmesinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasının birinci düzeyi esas alınmıştır. Her bölgeden bir devlet üniversitesinin (toplam 12) örneklem kapsamına alındığı araştırmada veriler Gözütok, Toraman ve Acar-Erdol (2017) tarafından geliştirilmiş olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının kadını erkeğe bağımlı kılan ve erkeği üstün gören anlayışlarının orta düzeyde olduğunu, sınıf düzeyi arttıkça görüşlerinin olumsuza yöneldiğini; toplumsal cinsiyetle ilişkili görüşlerinin okudukları bölüm, yaşadıkları bölge, ebeveynlerinin öğrenim düzeyi gibi değişkenlerden etkilendiğini göstermektedir. Kültürün yeni nesillere aktarılmasında kuşkusuz öğretmen en önemli figürlerden biridir.  Öğretmen adaylarının, toplumsal cinsiyete ilişkin olumsuz görüşlere sahip olması, hatta görüşlerinin eğitim fakültesinde bulundukları süreden olumsuz etkileniyor olması, gelecekte de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin öğretmenlerce sunulan eğitim yoluyla pekişeceği ihtimaline işaret etmektedir. Bu kapsamda araştırma sonuçları diğer araştırma sonuçları ile birlikte tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.Toplumsal cinsiyet,  Öğretmen adayı,  Eğitim fakültesi,  Üniversite öğrencileri 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.009

  
Makale Gönder