KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2009/Cilt 10,Sayı-3

HİZMET İÇİ EĞİTİMİN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİNE ETKİSİ: ÖPYEP ÖRNEĞİ
Fatma ÖNEN,  Hatice MERTOĞLU,  Mehpare SAKA,  Ayla GÜRDAL 

ÖZET

Araştırmanın amacı; hizmet içi eğitime katılan Anadolu Öğretmen Lisesi öğretmenlerinin, yöntem-tekniklerle ilgili bilgilerinde HİE öncesi ve sonrasında, farklılık olup olmadığının ortaya konmasıdır. Araştırmaya farklı illerden 120 öğretmen katılmış, ancak değerlendirmeye 104 öğretmen alınmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenler 6 farklı alandandır. Araştırtma tek gruplu ön test son test çalışmasıdır. Çalışmada elde edilen veriler nitel araştırma veri analiz yöntemlerine göre değerlendirilmiştir. Çalışmada öğretmenlere 11 açık uçlu soru sorularak, bilgilerinde kıdemlerine ve alanlarına göre değişiklik olup olmadığı araştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda; eğitimden önce öğretmenlerin sınıflarında en çok soru-cevap, düz anlatım ve deney yöntemlerini kullandıkları belirlenmiş; kıdemlerine ve alanlarına bağlı olarak her hangi bir farklılık bulunmamıştır. Ancak, eğitimden sonra öğretmenlerin öğretim yöntem-tekniklerine ve yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin bilgilerinde önemli artışlar olduğu saptanmıştır.Hizmet İçi Eğitim,  Öğretim Yöntem-Teknikleri,  Yapılandırmacı yaklaşım 
  
Makale Gönder