KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-2

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ ÖZYETERLİK ALGILARI
Necati CEMALOĞLU,  Aslıhan Selcen ARSLANGİLAY,  Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ,  Pınar BİLASA 

Hızla değişen ve rekabetin gittikçe önem kazandığı dünyada ve dolayısıyla iş piyasasında geri kalmamak için çağın gerekliliklerine uygun insan yetiştirmek gerekmektedir. 21. yy. becerileri olarak adlandırılan becerilerin iş piyasasına kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlayan mesleki eğitim kurumları tarafından özellikle ele alınması gereklidir. Bunun için de öncelikle eğitimi sağlayacak meslek lisesi öğretmenlerinin bu beceriler hakkında farkındalık kazanmaları ve bu becerileri eğitim öğretim süreçlerine entegre etmeleri önem taşımaktadır.  Bu araştırmanın amacını, Ankara’da görev yapan meslek lisesi öğretmenlerinin 21. yy. becerilerine yönelik almış oldukları eğitim sonrası öz yeterlik algılarını belirlemek ve bunları çeşitli değişkenler açısından incelemek oluşturmuştur. Araştırmada zayıf deneysel desenlerden tek gruplu sontest içeren durum çalışması (one-shot case study) kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde Ankara’da görevli farklı meslek lisesi branşlarında 38 öğretmen oluşturmuştur. Meslek lisesi öğretmenlerinin 21. yy. becerileri öz yeterlik algılarını ortaya çıkarmak için Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar (2016) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. yy. Becerileri Yeterlilik Algıları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin 21. yy. becerileri özyeterlik algısı seviyelerine bakıldığında kendilerini “yüksek düzeyde” gördükleri bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin 21. yy. becerileri yeterlik algıları cinsiyete, eğitim durumuna ve mesleki kıdeme göre farklılık göstermemiştir. Ancak daha genç öğretmenlerin “öğrenme ve yenilenme becerileri” alt boyutunda diğer öğretmenlere göre daha yüksek seviyede oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre verilen eğitimin öğretmenlerin hepsini kapsayacak şekilde geliştirildiğini söylememiz mümkündür.21. yy. becerileri,  Meslek lisesi öğretmenleri,  Anahtar beceriler,  Mesleki eğitim 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.010

  
Makale Gönder