KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA UYGULANMAKTA OLAN SOSYAL KULÜPLERİN İŞLEVLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Abdulkadir SAĞLAM,  Ahmet YAYLA 

Araştırmada öğretmen görüşlerine yönelik, “ilkokul ve ortaokullarda uygulanmakta olan sosyal kulüp çalışmalarının işlevleri amacına ulaşmakta mıdır? ” sorusuna bağlı olarak sosyal kulüplerin işlevleri ; “sosyal, eğitsel ve ekonomik boyutta amacına ulaşmakta mıdır?” ve “bireysel ve disiplinsel boyutta amacına ulaşmakta mıdır?” alt boyutlarında incelenmiştir. Çalışmanın evrenini 2012-2013 eğitim öğretim yılı II. döneminde Van ili merkezinde ilk ve ortaokullardaki öğretmenler, örneklemini ise bu okullardaki basit tesadüfi örneklem yöntemiyle belirlenen 412 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Sosyal Kulüplerin İşlevlerini Belirleme Ölçeği” ile toplanmış ve istatistik paket programlar ile analiz edilmiştir. Araştırmanın analizinde Non-parametrik test uygulamalarından Mann Whitney-U ve Kruskall Wallis testi uygulanmıştır. Sonuçta öğretmenler, sosyal kulüplerin işlevlerinin amacına ulaşıp ulaşmadığına yönelik orta düzeyde olumlu görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin görüşleri cinsiyet, branş, kıdem, fakülte türü, sosyal etkinliklere katılma sıklığı ve sosyal içerikli projede yer alma değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşırken, öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı farklılaşma bulunmamıştır.Sosyal kulüpler,  sosyal kulüplerin işlevleri,  öğretmen görüşleri 
  
Makale Gönder