KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-2

ÇOCUK İSTİSMARI HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE METAFORİK BİR DEĞERLENDİRME: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ
Hatice UYSAL BAYRAK 

                Özet

Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenliği programı öğretmen adaylarının çocuk istismarı kavramına ilişkin algılarını ifade eden metaforların incelenmesidir. Öğretmen adaylarının “çocuk istismarı” kavramına yönelik algılarını ifade eden metaforları belirlemede, nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi kullanılarak 2018-2019 yıllarında okul öncesi öğretmenliği programı birinci ve ikinci sınıfa devam eden 74 öğretmen adayı ile oluşturulmuştur. Çalışma grubunda yer alan katılımcılarla yüz yüze birebir olarak görüşülmüş, katılımcılara “Çocuk istismarı ….. gibidir/ …..’ya benzer; çünkü ….” ifadesinin yazılı olduğu kağıtlar verilerek bu ifadeleri tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen verilerin analizi metafor analizi ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının toplam 9 kategoride 59 metafor kullandıkları tespit edilmiştir. İçinde en fazla metafor barındıran kategoriler sırasıyla budama, afet ve karanlık kategorileridir. Araştırmada katılımcıların metaforlarından oluşturulan kategorilerin adları “budama”, “afet”, “karanlık”, “çöküş”, “yara”, “deforme”, “virüs”, “leke” ve “vicdan” olarak sıralanabilir. Araştırmada elde edilen kavramsal kategoriler bir bütün olarak düşünüldüğünde en çok geliştirilen metaforlar “kararmış gelecek” ve “koparılan çiçek” olarak sayılabilir.

DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.013

  
Makale Gönder