KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2011/Cilt 12,Sayı-3

MUTLAK DEĞER İÇEREN DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLERİN ÖĞRETİMİNDE GRAFİK KULLANIMININ ETKİNLİĞİ
Alper ÇİLTAŞ 

Bu araştırma, mutlak değer içeren denklem ve eşitsizliklerin öğretiminde, grafiksel kullanımının etkinliğini belirlemek için yapılmış deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, 2009–2010 öğretim yılında Anadolu Öğretmen Lisesinde öğrenim görmekte olan 55, dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 10 açık uçlu soru içeren bir başarı testinden oluşmaktadır. Araştırmada deney ve kontrol grupları oluşturulmuş ve deney grubuna müfredata uygun olarak dört ders saati boyunca mutlak değerde eşitlik ve eşitsizlik konuları grafik yöntemi ile kontrol grubuna ise bu konular düz anlatım yöntemi ile anlatılmış. Elde edilen veriler ışığında mutlak değerde eşitlik ve eşitsizlik konularının öğretiminde grafiksel yöntemin geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu görülmüştür.Mutlak değer,  grafik,  eşitlik ve eşitsizlik 
  
Makale Gönder